Alles wordt duurder, maar iedereen moet volgens de gemeente Doesburg mee kunnen komen in de samenleving. Daarom heeft de gemeente er voor gezorgd dat mensen met een laag inkomen in aanmerking komen voor een vergoeding.


Doesburg kent in dit kader vier regelingen:

1.     Reductieregeling
2.     Regeling duurzame gebruiksgoederen voor 65 plussers
3.     Regeling schoolkosten kinderen
4.     Regeling chronische zieken, gehandicapten en ouderen (65+)


Inwoners van Doesburg van 21 jaar of ouder, die in het gehele jaar 2010 een inkomen of uitkering ontvangen dat niet hoger is dan 120 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnormen (sociaal minimum) komen in aanmerking voor financiële ondersteuning.


Op de website van de gemeente staan de vier regelingen uitgewerkt. Hier een overzicht:


1. Reductieregeling:
Een vergoeding van maximaal € 146,00 per kalenderjaar per gezinslid van de in 2010 gemaakte kosten van onderstaande voorzieningen/activiteiten:
Ouderbijdragen: muziekonderwijs, kinderdagverblijf en schoolzwemmen;
Contributies: sportverenigingen, verenigingen amateuristische kunst (zang, operette, muziek, toneel), scouting, jeugdclubs, trefcentrum voor 65+, speeltuinvereniging, lesgeld muziekschool, gehandicaptenvereniging, volkstuinvereniging en ouderenbond;
Abonnementen: bibliotheek, zwembad (zwemlessen), schouwburg en musea;
Overige voorzieningen/activiteiten: kosten van theater/bioscoopbezoek, abonnement/bezoek dierentuin, eigen bijdrage (erkende) peuterspeelzaal, muziekconcerten, kerktelefoon, cursussen educatieve activiteiten, kunstbusvervoer 55+, gymnastiek en zwemlessen voor 65-plussers/gehandicapten.
Voor lesgeld van de muziekschool is er een extra toeslag van maximaal € 117,00 per gezinslid per kalenderjaar, per gezinslid.


2. Regeling duurzame gebruiksgoederen voor 65-plussers:
Deze regeling is bedoeld voor mensen van 65 jaar of ouder met een eigen huishouding, die op datum aanvraag in 2010 gedurende minimaal 3 jaar onafgebroken een laag inkomen ontvangen, dus tot 120 procent van de geldende bijstandsnormen. Met een dergelijk inkomen is het moeilijk om te sparen voor de vervanging van dure huishoudapparatuur en meubilair.


Daarom kan eenmaal in de twee jaar, indien aan de voorwaarden voldaan wordt, een vergoeding worden aangevraagd voor zaken als: wasautomaat, koelkast, gasfornuis, enz.
Voor alleenstaanden met een eigen huishouding en gehuwden/ongehuwd samenwonenden bedraagt de vergoeding € 287,00. Voor alleenstaande ouders met kinderen beneden de 18 jaar en gehuwden/ongehuwd samenwonenden met kinderen onder de 18 jaar bedraagt de vergoeding € 431,00.
Een verblijf in een verzorgingshuis/verpleeghuis of het inwonend zijn bij een ander wordt niet beschouwd als het voeren van een eigen (zelfstandige) huishouding.


3. Regeling schoolkosten kinderen:
Deze regeling is bedoeld voor mensen met schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar, die op datum aanvraag minimaal één jaar onafgebroken een laag inkomen ontvangen, dus niet meer dan 120% van de geldende bijstandsnormen. Zij kunnen voor onderstaande extra schoolkosten een vergoeding aanvragen:

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar: ouderbijdrage school, bijdrage schoolzwemmen, aanschaf schooltas en/of broodtrommel, overblijfkosten, schoolreisjes,- kamp, -excursies, -sportactiviteiten en schoolfeestjes, schoolbehoeften (o.a. pennen, schriften, en overig materiaal), computercursus en overige kosten verband houdend met schoolactiviteiten.


Voor kinderen van 12 tot 18 jaar: ouderbijdrage school, aanschaf schooltas, boeken, gymspullen en overig schoolmateriaal, schoolkamp, -excursies, -sportactiviteiten en schoolfeesten, fiets, regenkleding, computercursus en overige kosten verband houdend met schoolactiviteiten.
Bij de aanvragen o.g.v. de Regeling schoolkosten kinderen 2010 moeten bewijsstukken van de gemaakte extra schoolkosten overgelegd worden. Het wel of niet inleveren van nota’s en bewijsstukken zal mede bepalend zijn voor de hoogte van de vergoeding. Per kind van 4 tot 12 jaar bedraagt de maximale vergoeding € 105,00 per jaar, terwijl per kind van 12 tot 18 jaar de maximale vergoeding € 236,00 per jaar bedraagt.


4. Regeling chronische zieken, gehandicapten en ouderen (65+):
Deze regeling is bedoeld voor chronische zieken, gehandicapten en ouderen vanaf 65 jaar, die op datum aanvraag in 2010 minimaal één jaar onafgebroken een laag inkomen ontvangen (tot 120% van de geldende bijstandsnormen). Zij kunnen door de bijzondere omstandigheden waarin zij verkeren een vergoeding aanvragen voor de meerkosten die zij hebben, die voor de betreffende doelgroep van de regeling vaak hoger liggen. Het maximale vergoedingsbedrag voor 2010 bedraagt € 218,00 per persoon, per kalenderjaar.