Begin 2012 is in Doesburg de Brede Sociale Maatschappelijke Raad, afgekort de BSMR begonnen. De BSMR is door de gemeenteraad van Doesburg ingesteld om het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Dit op het gebied van sociaal maatschappelijke zaken die in de gemeente spelen.


De zogenoemde beleidsterreinen waarover de BSMR advies kan geven zijn uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet werk en bijstand (Wwb) in de gemeente. Dit lijkt een beperkt beleidsterrein, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Wmo, begint deze bij het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk.


Denk hierbij aan de speelveldjes voor de jeugd, de ‘hangplek’ voor ouderen in de bocht van de Meipoortstraat en de Rooseveltsingel. De overige terreinen zijn onder andere de ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien van kinderen, maar ook maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen, blijf-van-mijn-lijf huizen of verslavingszorg. Ook voorzieningen voor ouderen en voor mensen met beperkingen behoren bij de taken vanuit de Wmo. Een breed pakket aan zaken waarmee de gemeente rekening dient te houden.


Het andere terrein waar we naar kijken, is de Wet Werk en Bijstand. De WWB is bedoeld om naast enerzijds een sociaal vangnet te zijn in de vorm van de bijstand, anderzijds mensen weer aan het werk te kunnen krijgen. Mocht dit door bepaalde omstandigheden nog niet kunnen, dan ondersteunt de gemeente de inwoner hiermee via re-integratietrajecten, werkervaringstrajecten of simpelweg het laten zetten van de eerste stap naar maatschappelijke participatie.


Dit alles rekening houdend met de sociale en emotionele achtergrond van een cliënt. Iedereen wordt dus op de voor hem/haar mogelijke manier geholpen om weer aan het werk te komen en een volwaardige baan te krijgen waar mogelijk.


Binnen de BSMR kijken we dus naar zaken die in Doesburg spelen op deze twee terreinen. Een voorbeeld hiervan is een advies dat op 13 april aan het college is verstuurd. Hierin wordt het college (ongevraagd) geadviseerd om bij de ontwikkeling van de voormalige betoncentrale te bevorderen dat de geschikte Doesburgse werkzoekenden een reële kans krijgen om hierbij in aanmerking te komen voor de arbeidsplaatsen die hierbij ontstaan. Om een lange zin kort te maken; probeer eigen Doesburgse werkzoekenden boven aan de sollicitantenlijst te krijgen indien de exploitanten personeel gaat zoeken.


Naast de ongevraagde adviezen, geeft de BSMR ook gevraagde adviezen aan het college. Helaas is ons enige voorbeeld van dit jaar het advies over het voorgenomen WWB beleid 2012. Dit advies is in april aan het college verstuurd en na het ambtelijke traject, onlangs behandeld in de vergadering van de commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen op 4 december.


De vergaderingen van de BSMR zijn openbaar en vinden doorgaans plaats op de tweede maandag van de maand met uitzondering van de maanden juli en augustus, mits er voldoende agendapunten zijn. Afgelopen november hebben we een algemene vergadering gehad, waarbij inwoners van Doesburg en diverse instanties zijn uitgenodigd om kennis te maken met de BSMR en de leden. Hiermee hoopt de BSMR zich te hebben kunnen profileren naar de verschillende organisaties in Doesburg, zodat we elkaar weten te vinden waar nodig.


Op zich lijkt de materie zoals hierboven beschreven saai, maar als je bedenkt dat het de persoonlijke omgevingen en mogelijkheden van Doesburgers aangaat, maakt dat het meteen erg interessant. De BSMR leden zoals ik ze het afgelopen jaar heb leren kennen zijn betrokken burgers die het beste voor hebben met hun medemens en vanuit eigen ervaring op verschillende gebieden mee willen werken aan de adviezen richting het college van B & W vanuit een sociaal-maatschappelijke blik.