Het college van B&W heeft de jaarrekening en het jaarverslag 2009 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. De jaarrekening 2009 sluit met een voordelig saldo van  7.243.000 euro. Bij de najaarsnota van 2009 werd nog een overschot verwacht van   115.000 euro. De rekening pakt dus afgerond 7 miljoen voordeliger uit, meldt de gemeente Doesburg.Grotendeels komt dit door de opbrengst van de verkoop van de NUON aandelen. Aanvankelijk was slechts een deel van de NUON-inkomsten meegenomen in de jaarrekening. Het andere deel zou na 2009 worden verkocht en dus later in de boeken komen.


Formeel moet echter de hele opbrengst in de jaarrekening 2009 worden verantwoord. Dit is pas in 2010 bekend geworden. Dat verklaart een verschil met de najaarsnota 2009 tot een bedrag van 6,4 miljoen euro.


Het overblijvende verschil is ontstaan door incidentele zaken zoals hogere legesopbrengsten, hogere rijksvergoeding, hogere gemeentefondsuitkering en eenmalig lagere kosten als gevolg van het uitstellen van investeringen en andere uitgaven.


Het college stelt de raad voor de extra opbrengst NUON-gelden te storten in een afzonderlijke reserve. De verkoopopbrengst over 2009 is hierin al gestort. Dit voorstel is in overeenstemming met de eerdere besluitvorming over de NUON-gelden. De rente over het bedrag van deze reserve wordt gebruikt om het vervallen dividend van de aandelen NUON te compenseren.


Daarnaast wordt voorgesteld het voordeel van afgerond acht ton te storten in de algemene reserve, dat als spaarpotje geldt voor incidentele tegenvallers in de komende jaren. De gemeenteraad vergadert 24 juni.