Eind oktober start de bouw van woningen in Beinum West. Lange tijd was er verzet tegen de bouw door omwonenden vanwege de vermeende aanwezigheid van een uil. De ‘uilkwestie’ liep hoog op en bereikte door juridische procedures zelfs de landelijke media.


Woonservice IJsselland heeft opdracht gegeven aan bouwonderneming Veluwezoom voor het bouwen van de eerste veertig woningen. Gestart wordt in deelgebied Op ’t Veld met het realiseren van dertig koopwoningen en tien huurwoningen. De eerste paal gaat in oktober de grond in, zo laat de gemeente weten.


De gemeente Doesburg heeft het bouwrijp maken van de locatie volgens planning in augustus afgerond. Woonservice IJsselland neemt nu de eerste bouwrijpe kavels af van de gemeente. De afname van de kavels van deelgebied Aan de Brink volgt zo spoedig mogelijk.


In een gewijzigde grondexploitatie heeft het college de effecten van de opgelopen vertraging als gevolg van de verschillende juridische procedures verwerkt. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de huidige situatie op de woningmarkt.


Zo is onder meer de doorlooptijd van het hele project met vier jaar verlengd. Ook wordt uitgegaan van een tragere verkoop van de vrije sector kavels. Ondanks de tegenvallers in de grondexploitatie is het eindresultaat nog steeds licht positief.


Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de gewijzigde grondexploitatie. Het voorstel wordt besproken in de raadscommissie VROM van 15 september aanstaande, waarna de raad in haar vergadering van 30 september een besluit neemt.


Op Beinum West worden totaal zo’n tweehonderd woningen gebouwd. Een kwart van dat aantal betreft huurwoningen, een kwart koopwoningen tot 145.000 euro, een kwart koop tot 172.000 euro en een kwart vrije sector.


Door het juridische steekspel tussen de Stichting tot Behoud van Stadsweiden Beinum West en de gemeente met bouwvertraging als gevolg, haakte een aantal kandidaat kopers in een eerder stadium af. Hoe de belangstelling nu voor de woningen is, is niet bekend.


Zie ook
Gemeente meldt doorbraak in bouwconflict Beinum West