De fractie van CDA Doesburg heeft laten weten dat het van Sportclub Doesburg meer actie en daadkracht verwacht om zelf meer gelden te genereren voor de nieuwbouw van het sportcomplex. CDA wil niet verder gaan dan het verstrekken van een lening van 140.000 euro.

 

Tijdens de vergadering van de commissie VROM woensdagavond heeft CDA zich positief uitgelaten over de toekomstplannen van Sportclub Doesburg, ook voor wat betreft het verstrekken van een lening van 140.000 euro, zo laat de coalitiepartij weten.

 

‘Samen met gemeentelijke subsidie en provinciale bijdrage moet het mogelijk zijn om de gewenste nieuwbouw te realiseren. Meer gemeentegeld mag er wat, onze fractie betreft, niet bijkomen. De CDA fractie, bij monde van Gerard Albers, heeft de uitdrukkelijke wens uitgesproken dat van SC Doesburg meer actie en daadkracht verwacht wordt om zelf meer gelden te genereren’, staat te lezen op de Facebook-pagina van CDA.

 

De Stichting Beheer en Exploitatie Sportpark Doesburg heeft in juli een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente voor de bouw van een nieuwe kantine met kleedkamers, annex snackbar. Ter bekostiging van het project is een subsidie van 460.000 euro in het vooruitzichtgesteld, blijkt uit documenten van de gemeente.

 

De helft van dit bedrag wordt bekostigd uit KSB-middelen. Voor de andere helft is een krediet beschikbaar gesteld. Met de bouw van een nieuwe binnenaccommodatie is een totaalbedrag gemoeid van maximaal 725.000 euro, exclusief bijkomende kosten. Met de toegezegde subsidies, de nog door de Stichting Beheer en Exploitatie Sportpark Doesburg te verwerven giften en verkoop van obligaties resteert een nog niet afgedekt bedrag van 140.000 euro.

 

Voor deze 140.000 euro dient de Stichting Beheer en Exploitatie Sportpark Doesburg een lening aan te gaan. ‘Omdat wij als gemeente goedkoper geld kunnen lenen dan de bank, wordt voorgesteld om via Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting een laagrentende lening te verstrekken met hypothecaire zekerheid’, zo laten gemeenteambtenaren weten in een brief.