De gemeente Doesburg gaat volgend jaar naar verwachting een kleine 28 miljoen euro uitgeven. Verreweg de grootste uitgavenpost is met ruim 13 miljoen euro Werk, Inkomen, Zorg en Ouderenbeleid. De geraamde uitgaven komen neer op ongeveer 2.400 euro per inwoner.


De begroting van Doesburg staat op exact 27.870.000 euro, zo staat te lezen op de website van de gemeente. Werk, Inkomen, Zorg en Ouderenbeleid staat geprogrammeerd op 13.180.000 euro. Gevolgd door Natuur en Milieu (2.870.000 euro), Contact bestuur bevolking (2.480.000 euro) en Sport, Recreatie en Cultuur (2.250.000 euro).


De uitgaven moeten worden gedekt door inkomsten uit uitkeringen van het Rijk, lokale heffingen en overige inkomsten. De inkomsten van het Rijk staat voor 2011 begroot op 11,3 miljoen euro. Aan lokale heffingen denkt Doesburg 4,5 miljoen euro binnen te halen onder andere door de lokale heffingen te laten stijgen met 1,75 procent.


De overige inkomstenbron moet bijna vier miljoen euro opleveren. Deze moet komen uit onder andere rentebaten van verstrekte geldleningen, dividenden en huren en pachten.


Naast de verhoging van lokale heffingen met 1,75 procent (gelijk aan inflactiecorrectie) gaat de rioolheffing meer omhoog. Deze bedraagt 4 procent meer dan in 2010. Volledige kostendekking van het rioolrecht is voor de gemeente het uitgangspunt geweest en zorgt voor deze verhoging.


In de programmabegroting 2011 is geen rekening gehouden met de mogelijke effecten van de crisisbezuinigingen van het Rijk. De gemeente verwacht in het voorjaar van 2011 hierover meer duidelijkheid te hebben. Vervolging vindt vertaling naar de lokale situatie plaats.


De programmabegroting wordt in de openbare raadsvergadering van donderdag 28 oktober behandeld. Deze vergadering start om 19.30 uur.