Doesburgse politiek wil gezamenlijke visie op zorg

Het merendeel van de politieke partijen in Doesburg wil dat er een gezamenlijke visie komt op de toekomst van de zorg in Doesburg. Dat laten GroenLinks, VVD, PvdA, Stadspartij en D66 weten in een open brief. CDA en SP ontbreken als ondertekenaars van de brief.

 

De ondertekenaars van de open brief onderkennen het toekomstige probleem van vergrijzing en de bijkomende zorg in zorgbehoefte. ‘De urgentie ervan vraagt om oplossingen met een breed draagvlak. Ondanks de komende gemeenteraadsverkiezingen is het voor de toekomst van een zorgzame Doesburgse samenleving belangrijk niet te verzanden in partijpolitieke discussies’, aldus de opstellers van de brief die verder aangeven te willen werken aan een gezamenlijke visie op de toekomst van de zorg in Doesburg.

 

Het gaat daarbij om maatregelen om de komende jaren goede zorg te verlenen ondanks noodzakelijke bezuinigingen. Maar het gaat volgens de briefopstellers vooral om het inrichten van een zorgzame gemeenschap voor de toekomst.

 

Volgens de politieke partijen moet de vanzelfsprekendheid van nabuurschap worden overgedragen aan nieuwe generaties. ‘Dat begint al met het stimuleren van jongeren om hun steentje bij te dragen. Het gaat bij zorgtaken in de sociale omgeving niet alleen om het aanspreken van familie en buren, maar om het creëren van een actieve gemeenschap die waar nodig een bedrage levert. We gaan op al deze punten zoeken naar bruikbare en passende oplossingen’, aldus de briefopstellers.

 

De partijen stellen verder dat ze bereid zijn om minder populaire, maar noodzakelijke besluiten te nemen. ‘We zullen als politiek Doesburg daarover in gesprek gaan met de wijkraden en maatschappelijke organisaties om samen inhoud te geven aan de veranderingen in onze lokale samenleving. Wat ons betreft kan het een hete herfst worden; in die zin dat we spijkers met koppen gaan slaan.’

17 reacties

 1. Frans van der Krul

  Zorgzame gemeenschap?
  Goede zorg te verlenen ondanks noodzakelijke bezuinigingen?
  Help!!! Dit zijn keuzes die worden gemaakt in de politiek.

  Er zal vaker een beroep worden gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers
  Er komt op termijn een tekort aan vrijwilligers en mantelzorgers en deze zullen
  steeds zwaarder belast worden.
  Hierbij nog geen rekening houdend met het eventuele aantrekken van de arbeidsmarkt.
  En hiervan zal een grote groep ouderen de dupe kunnen gaan worden.

  Vitale ouderen.

  Zo ontvangen vitale ouderen met goede hulpbronnen; een hoge opleiding, een hoog inkomen en een groot en stabiel sociaal netwerk, geringe zorg. Deze groep gebruikt nu en in de nabije toekomst weinig zorg en heeft waarschijnlijk het minst last van de bezuinigingen in de zorg.

  Kwetsbare ouderen.

  Er is echter ook een grote groep 65-plussers die langdurig veel zorg nodig heeft en geen aanspraak kan maken op een eigen sociale netwerk. Deze ouderen hebben weinig sociale hulpbronnen en weinig gevoel van zelfregie. Als zij straks niet meer de formele zorg krijgen die ze nodig hebben, heeft dat verstrekkende gevolgen.

  Er zal dan door de kwetsbare ouderen eerder een beroep worden gedaan op verpleeg en verzorgingshuizen deze zullen dan moeten inspringen.Dit leid tot hogere kosten.

  Investeren in een huisarts om de hoek en een zorgcentrum in de buurt. In verzorgingshuizen die onze ouderen een fatsoenlijke oude dag bezorgen.

  Mensen met een lage opleiding leven gemiddeld 6 tot 7 jaar korter dan mensen met een hoge opleiding.

  Gemeente maak andere keuzes en kiep je verantwoordelijkheid niet over de schutting naar de wijkraden!

  Participatie maatschappij moet niet gaan betekenen: zoek het zelf maar uit!

 2. Patrick Ott

  Wat een kul. Er moet gewoon bezuinigd worden…..
  De gemeente komt op termijn 7 ton tekort

 3. Frans van der Krul

  Hoi Patrick,
  Als jou reactie op mijn reactie als kul wordt beschouwt, vind ik dit jammer, want deze mening wordt wel gedeeld door Renske Leijten (SP)

 4. patrick ott

  Nee hoor Frans was een reactie op het bericht. Maar jij komt toch geen 7 ton tekort?

 5. Dirk van de enk

  Patrick?

  Je zegt Kul over de reactie van Frans juist een kenner van de Doesburgse politiek en zeker niet aan de zijlijn staand als het gaat om zijn Doesburg.

  Dat je zegt: er moet bezuinigd worden is een oerkreet want Doesburg bezuinigd als decennia lang . En waar word het geld gehaald , juist bij de burgers.

 6. patrick ott

  Misverstand, i like Frans.
  Een visie omdat je geld tekort komt heet bezuinigen.
  En andere deelgenoot maken van jou problemen is niet chique.

 7. Dirk van de enk

  Patrick

  Je leest niet!!!

  Doesburg zal never nooit een zelfstandige gemeente worden want de afhankelijkheid is te groot van anderen.
  Begrotingen kloppen never nooit en politiek gezien is het slechter gegaan sinds Wijlen (zeer goede) Hein Coenraadts in de raad zat.

  Doesburg heeft de reputatie zichzelf altijd politiek buitenspel te zetten gezien het jaarlijkse bezuinigingsrondje waarvan nu helaas de ouderen de dupe zijn worden.

  Participatie? Kom nou Blijf met je fikken van de ouderen af en bezuinig daar waar het moet!

  Participatie? Doesburg heeft de koning horen roepen en knielt gelijk……………….

  Ow ja i like Frans ook. (Frans ? de Waag…Biertje?)

 8. patrick ott

  @dirk: je bedoelt zeker dat ik het anders dan jou interpreteer.
  Het is me ineens weer duidelijk waarom je niet op deze wijze kunt reageren

 9. Dirk van de enk

  Patrick?

  Je maakt een afdraaiende beweging…….dat is een beweging die mensen maken als ze de discussie niet aankunnen.
  Hou je bij je leest .
  Interpreteren is iets van de mens zelf tenzij hij huichelt of een wit voetje wil halen of slim poogt te zijn. Politici in de dop eigen.
  En never nooit een ander de zwarte piet proberen te maken…………………mag dat trouwens nog wel van je…..zwarte piet met de intocht?

 10. patrick ott

  Ja graag in gesprek met tegenstanders (zoals ik) van deze poging tot cocreatie.
  Maar dan face too face, bv. De waag met biertje (met of zonder Frans)

 11. Frans van der Krul

  Beste mensen,
  Het zou leuk zijn om met meerdere mensen offline eens van gedachten te wisselen , onder het genot van een drankje.
  Ben zeker geen tegenstander maar voorstander van ander beleid.

  Als je bedoeld co-creatie, wil ik zeker mee werken in de vorm van een samenwerking,
  waarbij alle borrel genoten invloed hebben op het proces en het resultaat van dit moeilijke proces.
  Jullie hebben mijn mail adres (of via Richard te verkrijgen), ik lees het wel wanneer en waar. Gaarne na de volgende week ivm herfst vakantie.

 12. Bert Stulp (GroenLinks)

  Als iemand denkt dat de samenwerkende partijen hun verantwoordelijkheden over de schutting willen kieperen, die heeft de brief toch wel verkeerd begrepen. De gemeente krijgt in de toekomst nu eenmaal minder geld binnen dus kan ze ook minder geld aan zorg uitgeven, dat kan een kind begrijpen.
  Ouderen met voldoende geld of met een goed sociaal netwerk zullen daar dus als eerste een beroep op moeten doen.
  Kwetsbare ouderen zonder dat netwerk moeten echter ook in de toekomst een beroep op de gemeente kunnen doen. De politiek neemt daarvoor wel degelijk zijn verantwoordelijkheid. En dat zal ook zo moeten blijven.
  Dat is de intentie van de brief en zo moet je hem ook lezen.

 13. Frans van der Krul

  Bert,
  Antwoord is duidelijk, maar begrijp dit niet: Ouderen met voldoende geld of met een goed sociaal netwerk zullen daar dus als eerste een beroep op moeten doen.???????????????????????of had dit moeten wezen+een hoog inkomen en een groot en stabiel sociaal netwerk, GERINGE zorg.

 14. Yvonne Irving PvdA Doesburg

  Het is voor de lezer van Doesburg Direct niet duidelijk waarom deze open brief is geschreven. Het is een antwoord op de vraag van “het burger initiatief” die zij de politiek stelde in hun rapport. Wat de ondertekenaars hebben gedaan is antwoord geven op een vraag aan de politiek gesteld. Ook het CDA en de SP is gevraagd medeondertekenaar te zijn.
  Hier onder de gehele brief zoals deze naar alle pers is gegaan.

  Open brief aan het Doesburgs Burgerinitiatief ‘Zorg om zorg’

  Doesburg, 2 oktober 2013

  Beste burgers,

  Voor de zomer heeft u in enkele publicaties in de Regiobode uw zorg uitgesproken over de demografische ontwikkelingen. We zijn op weg naar een andere samenleving. De beroepsbevolking krimpt, het aantal inactieven op de arbeidsmarkt en hulpvragers stijgt.
  We kunnen er niet van wegkijken en we moeten aan de slag om het probleem aan te pakken.

  Wij, ondertekenaars van deze open brief, onderkennen het probleem. De urgentie ervan vraagt om oplossingen met een breed draagvlak. Ondanks de komende gemeenteraadsverkiezingen is het voor de toekomst van een zorgzame Doesburgse samenleving belangrijk niet te verzanden in partijpolitieke discussies. Daarom zijn wij van zins te werken aan een gezamenlijke visie op de toekomst van de zorg in Doesburg.
  Het gaat om maatregelen om de komende jaren goede zorg te verlenen, ondanks noodzakelijke bezuinigingen. Maar het gaat vooral om het inrichten van een zorgzame gemeenschap voor de toekomst. Dat vraagt om een preventieve aanpak op het gebied van gezondheid en mobiliteit. De vanzelfsprekendheid van nabuurschap moet worden overgedragen aan nieuwe generaties. Dat begint al met het stimuleren van jongeren om hun steentje bij te dragen. En de jongeren gaven in uw publicaties aan daarvoor open te staan. Het gaat bij zorgtaken in de sociale omgeving niet alleen om het aanspreken van familie en buren, maar om het creëren van een actieve gemeenschap die waar nodig een bijdrage levert. We gaan op al deze punten zoeken naar bruikbare en passende oplossingen.
  Voor de nabije toekomst zijn concrete ingrepen nodig om met minder geld te zorgen dat niemand tussen wal en schip valt. Dat kan alleen als we bereid zijn samen de schouders eronder te zetten. Als er minder geld is, kan de lokale overheid minder bijdragen. Er zijn maatregelen nodig die de lasten eerlijk verdelen, waarbij iedere Doesburger, naar vermogen, zijn bijdrage zal moeten leveren. Als politiek Doesburg zijn we bereid minder populaire, maar noodzakelijke besluiten te nemen. We dragen de verantwoordelijkheid voor moeilijke keuzes samen.

  We zullen als politiek Doesburg daarover in gesprek gaan met de wijkraden en maatschappelijke organisaties om samen inhoud te geven aan de veranderingen in onze lokale samenleving. Wat ons betreft kan het een hete herfst worden: in die zin dat we spijkers met koppen gaan slaan. Zoeken naar gezamenlijke inspanningen, gezamenlijke standpunten en vervolgens samen besluiten nemen. We hopen daarin gesteund te worden met goede raad van de Doesburgers zelf.

  Met vriendelijke groet
  -PvdA
  -Stadspartij
  -VVD
  – D66 Doesburg
  – GroenLinks

 15. Frans van der Krul

  In hoeverre mensen bereid zijn zich voor de lokale gemeenschap in te zetten, daarover
  verschillen de meningen.Ik het jammer dat iedereen voor z’n eigen belang gaat. ‘Er zijn genoeg actieve mensen. Ze weten de belangen van hun verenigingen prima te behartigen, ook richting gemeente. Maar gezamenlijk is het
  allemaal heel lauw.’Ik zie de bereidheid tot ‘noabersjap’ langzaamaan verdwijnen.

  Ik vind dat het overnemen van taken die tot nu toe door
  de gemeente worden uitgevoerd nog een brug te ver is.
  Veel mensen willen daar niet aan beginnen men vindt het een taak van de Gemeente. Wij betalen belasting, dan mogen we ook iets voor terugverwachten.( dit is baseert zich op een enquête onder
  de inwoners van Grevenbicht en Obbicht.) ‘De meerderheid vindt het prima dat de
  overheid aan burgers vraagt meer initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Maar als
  je doorvraagt, dan veranderen de cijfers enorm. Noabersjap vindt 75 procent vanzelfsprekend en mantelzorg 59 procent. Maar als je vraagt naar het overnemen van het groenbeheer is slechts 22 procent daartoe bereid. Op zo’n discussieavond merk je ook wel waarom. De regering verwacht dat iedereen deelneemt aan het arbeidsproces, dat
  mensen tot hun 67ste doorwerken, dat ze daarnaast vrijwilligerswerk doen, mantelzorg
  et cetera. “Dan begrijpt u zelf toch ook wel, beste gemeente, dat we geen tijd hebben om
  ook nog eens jullie werk erbij te doen?” Dat is de reactie en die snap ik.

 16. Frans van der Krul

  TWIJFEL OVER MASSALE BURGERPARTICIPATIE
  Dat zegt Imrat Verhoeven, docent Bestuur en Beleid aan de Universiteit van Amsterdam in een interview in Binnenlands Bestuur.
  Het is de vraag of burgers massaal gehoor geven aan de oproep tot burgerparticipatie, zoals kabinet en gemeenten willen.
  Bezuinigingskarretje
  Verhoeven: ‘Mensen helpen als ze daar door een ander om worden gevraagd, niet als de overheid dit doet. Al helemaal niet als ze het idee hebben dat ze, zonder dat dit duidelijk wordt gezegd, voor een bezuinigingskarretje worden gespannen. Dit soort vraagstukken nodigt uit tot een kritisch debat over beleid dat vrijwilligers een grotere rol wil geven binnen het domein van zorg en welzijn.’

 17. Patrick Ott (SP Doesburg)

  Wij, SP fractie , hebben niet ondertekend omdat er in deze brief niet wordt gesproken over politieke keuzes die nog wel degelijk mogelijk zijn. Natuurlijk krijgen we minder geld van onze rijksoverheid, maar dat wil

  niet zeggen dat je dan dus ook minder aan zorg uit kunt geven. Dat zijn de politieke keuzes die je maakt.

  Ons uitgangspunt is altijd goede en betaalbare zorg voor iedereen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑