Enquête: ‘Ondernemers willen geen detailhandel in loods’


Slechts een kwart van de winkels in de binnenstad van Doesburg vindt dat nieuwe detailhandel zich moet kunnen vestigen buiten de ring van de binnenstad. Meer dan de helft vindt dat er voor de exercitieloods geen uitzondering moet komen ten aanzien van het huidige beschermde beleid. Dat en meer blijkt uit een enquête van SP Doesburg onder binnenstadondernemers.


De deelname aan de enquête was volgens Gerrit Hammink van de SP Doesburg buitengewoon groot. ‘Van de 74 uitgezette formulieren kregen we 56 exemplaren, dat is 76 procent, terug’, aldus Hammink.Per stelling de score en een korte samenvatting van de reacties.Stelling 1

Het kernwinkelgebied blijft kwetsbaar, veel zaken hebben het nu erg moeilijk.

Eens  82% Neutraal  11% Oneens  2% Geen mening   6%

Velen hebben het moeilijk, maar er zijn uitzonderingen. Het belang van visieontwikkeling wordt onderstreept, ook vanwege de slechte toekomstverwachtingen t.a.v. de binnensteden. De Doesburgse binnenstad moet zich versterkt blijven onderscheiden met haar eigen sfeer, winkelaanbod en voorwaarden (bereikbaarheid, parkeren, autovrije zaterdag), dit als antwoord op crisis, opmars internet en concurrentie van elders. De leegstand blijft aanzienlijk, er zijn zorgen over de versnippering van winkels en concurrentie vanaf goedkopere vierkante meters.


Stelling 2

Nieuwe detailhandel dient zich in principe te vestigen in het kernwinkelgebied.

Eens  68% Neutraal   14% Oneens   13% Geen mening    5%


Brede instemming. Men noemt de leegstand van nu, nieuwe winkels kunnen meer publiek de stad in trekken, de levendigheid van het kernwinkelgebied helpen vergroten en variëteit is van belang. Men wijst erop dat de gemeente eerder gemaakte afspraken met DOV moet nakomen, er wordt gevraagd het totale winkeloppervlak nu nog niet uit te breiden. Sommigen zijn daar juist voor, vinden dat het voor bepaalde branches anders kan liggen, dat nieuwe zaken dit zelf moeten kunnen uitmaken, dat winkels buiten de kern ook voor extra publiek kunnen zorgen.


Stelling 3

Het kernwinkelgebied mag worden uitgebreid met andere straten in de binnenstad

Eens  61% Neutraal  9% Oneens   25% Geen mening   5%

Velen willen dit wel mogelijk maken, tegelijkertijd wordt er wel veelvuldig op gewezen dat het bestaande kernwinkelgebied eerst weer gevuld moet zijn, compact moet blijven, geen gaten. Men ziet wel kansen voor nieuwe klantentrekkers en voor vestiging van kleine zaken op minder dure vierkante meters in het aanloopgebied, het huidige bestemmingsplan maakt een dergelijke beperkte uitbreiding al mogelijk, mits noodzakelijk. Betwijfeld wordt of de schaal van Doesburg er naar is, ook gezien de toekomstverwachtingen t.a.v. de detailhandel.


Stelling 4

Nieuwe detailhandel moet zich kunnen vestigen buiten de ring van de binnenstad.

Eens  27% Neutraal  23% Oneens 46% Geen mening 4%


De grootste groep vindt van niet, al kan het voor sommige branches (bouwmarkten, bijv.) niet anders. Men wijst erop dat er geen valse concurrentie mag ontstaan, dat gezocht moet worden naar versterking van de huidige middenstand, in de oude stad. Anderen zeggen dat we blij moeten zijn dat er nog winkels willen komen en zien ook buiten de ring toegevoegde waarde.

Het maakt daarbij ook uit om welke nieuwvestiger het gaat, van bekende trekkers worden ook  goede effecten verwacht. Het is dan zaak om ook nog eens naar het betaald parkeren te kijken.


Stelling 5

Het beschermende beleid is goed, maar maak voor de exercitieloods een uitzondering.

Eens  23% Neutraal  16% Oneens 54% Geen mening 7%


Er wordt gevreesd voor precedentwerking. Het wordt lastig om één lijn te blijven trekken als je uitzonderingen gaat maken. Men kan een beslissing ook laten afhangen van wat erin komt, zegt een aantal, waarbij op het belang van variatie wordt gewezen. De exercitieloods wordt ook als mogelijk onderdak voor zorgvoorzieningen genoemd. Er worden kansen gezien in relatie tot toekomstige ontwikkelingen in het havengebied, trekkers zouden dan aanzuigende werking kunnen hebben richting binnenstad. Anderen zijn daar weer sceptisch over.


Stelling 6

Haal winkels met groot oppervlak in de binnenstad, pas daarvoor zo nodig regels aan.

Eens  59% Neutraal  14% Oneens 23% Geen mening   4%


De algemene verwachting is dat vestiging van trekkers (landelijk ketens) in de binnenstad zelf grote voordelen heeft voor het geheel. Daarnaast wordt erop gewezen dat Doesburg zich juist moet blijven onderscheiden door de kleine, bijzondere winkels, dat is ook aantrekkingskracht. Een combinatie van beide punten wordt mogelijk geacht, waarbij de winkelende consumenten en tevens de dagjesmensen aan hun trekken komen. De marktwerking zal voor een belangrijk deel bepalen hoe het in de toekomst zal gaan, de overheid kan de randvoorwaarden bepalen.


SP Doesburg acht het van belang dat politiek en bestuur in samenspraak met ondernemers, inwoners en de andere bezoekers van de binnenstad een actuele economische visie wordt opgesteld, waarmee antwoord wordt gegeven op de vraagstukken van dit moment. Ook is het van cruciaal belang dat gemeentebestuur en ondernemers de handen ineenslaan en komen tot intensieve samenwerking, aldus de SP.


Hammink: ‘Inmiddels heeft het gemeentebestuur aangekondigd dat er op 18 juni een bijeenkomst zal worden gehouden over de toekomst van onze detailhandel. Dat kan een goed vertrekpunt worden voor het vervolg. Wij hopen met ons onderzoek nuttige input te hebben geleverd voor het te voeren debat en mogelijk levert het ook draagvlak op voor het creëren van een politiek-bestuurlijk klimaat waarin Doesburg eendrachtig aan zijn economische toekomst werkt’.

18 reacties

 1. Rob Gossink

  Natuurlijk is de mening van de middenstanders belangrijk in de hele discussie rondom de bescherming van het kernwinkelgebied.
  Met alle respect voor de middenstanders, maar heel schokkend zijn de uitslagen niet en bovendien redelijk voorspelbaar en eigenlijk nog redelijk mild. Een plaatselijke free-lance filosoof heb ik al horen zeggen dat de uitkomst van de enquete net zo voorspelbaar is als je aan een kalkoen vraagt wat hij met de kerst wil gaan eten. Dat is precies de strekking van het verhaal.
  Een onbelichte kant van het verhaal vind ik wat de Doesburgers zelf vinden van het hele gebeuren.

 2. W.v.D

  NIET??? daar sta ik van te kijken, dit had ik niet verwacht pfffffffff….en daar is een enquête voor nodig?? had dat geld maar in de voedselbank gestopt dan had de sp nog waardering gehad van mij…onzinnige actie van deze partij en het zegt veel over de partijen in Doesburg geld over de balk gooien en dan klagen..maar goed succes met de uitkomst

 3. Hanny

  Wanneer wordt het aan de inwoners gevraagd wat zij willen ?????????
  Dat de middenstand niet echt voor is kon iedereen al voorspellen. Dat is ook logisch iedereen wil zijn brood verdedigen.
  Maar….. het is wel zo dat de inwoners van Doesburg de middenstand aan het eten moet houden. Nu gaan velen naar, bijvoorbeeld de Action, Doetinchem en gaan dan ook daar gelijk maar winkelen.
  Dat hadden wij ook als trekpleister kunnen hebben voor omringende dorpen. En daardoor dus ook beleg op het brood van de middenstand.

 4. els jansen

  Wat een verrassing, Dat het winkelend publiek het wel graag wil is onbelangrijk. Ooit was klant koning nu de portemonnee van de winkelier!!!!!
  ,

 5. Patricia Hertgers

  Waarom is er gekozen voor een antwoord ‘neutraal’. In de conclusie wordt namelijk volledig voorbij gegaan aan dit antwoord.

 6. Frans van der Krul

  Ik eet met Kerst dus kalkoen?en: met de poten omhoog!
  of eet ik misschien wel haas, weet hoe deze lopen.

 7. Frans van der Krul

  Kalkoenen en hazen
  hopen met kerst op Pasen!

 8. joke

  wvd als je een beetje kunt denken weet je dat dit onderzoek niets kost.

 9. Doesburger

  En nu een enquête voor de inwoners. Dan is iedereen gehoord en ligt er een goede basis om verder mee te gaan.

 10. Kees van Immerzeel

  Het kernwinkelgebied verdient bescherming. Only For Men beweert dat 90% van haar klanten van buiten Doesburg zal komen als zij zich in de exercitieloods zou vestigen. Dat zou voor Doesburg een hoop nieuwe klanten betekenen. Het kernwinkelgebied kan daar alleen van profiteren. Als Only For Men haar bewering hard kan maken dan moet de vestiging van Only For Men in de Exercitieloods mogelijk worden. Overigens: hadden we niet een stadsmanager aangesteld om dit soort enquetes uit te voeren?

 11. Martin Korporaal

  Het blijft een apart onderzoek, maar als we de getallen dan toch meervoudig mogen interpreteren kijk dan eens naar stelling 4

  Als conclusie zou je daarbij kunnen stellen dat maar 46% het oneens is dat er buiten de binnenstad gevestigd wordt. 54% vindt dit wel goed, of maakt het niet uit dat dit gebeurt.

  Zou kan je dit voor elke stelling wel doen, afhankelijk van hoe je er tegen aan kijkt en wilt bereiken met een dergelijke enquête.

  Samengevat maakt het de ondernemers gemiddeld genomen niet uit of er buiten of binnen het kernwinkel gebied grotere detailhandel gevestigd wordt. En als de gemiddelde burger deze winkels ook graag wil hebben in de stad, laat het dan toe.

 12. Gerwin

  Als Only for Men hetzelfde effect heeft als Piet Zoomers op Wilp (90% van buitenaf) dan is het niet erg slim van de ondernemers om hier tegen te zijn. Met nog een Action en een paar Henk (sorry Henk) winkels is het aanbod niet anders dan in elk provincie dorp en is dat dus geen reden meer om naar Doesburg te komen.

 13. Jaap

  Helaas een voorbeeld van een enquête houden met (drie)dubbele stellingen in 1 stelling waardoor de uitslagen niet valide zijn. Beleid voeren op basis van deze informatie is onzinnig.
  Ik adviseer de SP voortaan een methodicus (of universitair student) de vragen eerst te beoordelen.
  Nu zijn minstens drie van de zes stellingen zwaar fout:

  Ad (1)”Het kernwinkelgebied blijft kwetsbaar, veel zaken hebben het nu erg moeilijk.”
  3 stellingen in 1: Als ik het met deze stelling (on)eens ben kan dat zijn omdat:
  -Ik het er mogelijk (niet) mee eens ben dat het kernwinkelgebied kwetsbaar is
  -Ik het er mogelijk (niet) mee eens ben dat het kernwinkelgebied kwetsbaar blijft
  -Ik het er mogelijk (niet) mee eens ben dat ‘veel’ zaken het nu erg moeilijk hebben.

  Ad (5)”Het beschermende beleid is goed, maar maak voor de exercitieloods een uitzondering.”
  Twee stellingen in één: Als ik het met deze stelling (on)eens ben kan dat zijn omdat:
  -Ik het beschermende gebied (niet) goed vind
  -Ik het (niet) eens ben met de uitzondering voor de exercitieloods

  Ad (6) Haal winkels met groot oppervlak in de binnenstad, pas daarvoor zo nodig regels aan.
  Wederom 3 stellingen in één:
  Als ik het met deze stelling (on)eens ben kan dat zijn omdat:
  -ik het er (niet) mee eens dat men winkels naar de binnenstad moet halen
  -ik het er (niet) mee eens ben dat dat grote winkels moeten zijn
  -ik het er (niet) mee eens ben dat de regels hiervoor aangepast moeten worden.

  –Rapport WCD—
  Vervolgens wil ik politiek actief Doesburg nog even herinneren aan het rapport ‘Winkelbalans Centrum Doesburg’ dat in 2009 in opdracht van de gemeente door MKB Reva is opgesteld over de binnenstad. Daarin staan zowel argumenten voor als tegen de genomen stellingen:

  “Tijdens de behandeling van de Nota Ruimte in de Tweede Kamer is een motie aangenomen die de motiveringsplicht in het kader van het ruimtelijk beleid aanscherpt. Zo mogen nieuwe vestigingslocaties voor de detailhandel niet ten koste gaan van de bestaande detailhandelsstructuur in wijkwinkelcentra en binnensteden.”(p7)

  “[..]en tot slot geldt voor grootschalige detailhandel met een bovenlokale functie/reikwijdte dat deze dient aan te sluiten bij bestaande detailhandelsconcentraties en goed bereikbaar moet zijn met openbaar vervoer en auto.”(p8)

  “De (brom)fiets blijkt voor de inwoners van Doesburg het meest gebruikte vervoermiddel te zijn om de winkels in de binnenstad te bezoeken. Met name op zaterdagen komen relatief weinig consumenten met de auto.”(p.12)

  Op deze pagina is eveneens te zien dat ongeveer 35 procent van het winkelpubliek de auto gebruikt, de rest komt met de (brom)fiets, te voet of met het OV

  “In vergelijking met andere plaatsen van deze omvang komen in Doesburg relatief veel consumenten te voet en weinig met de (brom)fiets en de auto.” (p.12)

  Vervolgens op pagina 14 de winkels & artikelen die het winkelpubliek aangeeft te missen: Kleding(48%) en schoenen(31%) scoren hoog.

  —Slot—

  Voor diegenen die zich afvragen wat deze ‘betweter’ met al dit ‘gezever’ tracht te bereiken: Beleid op basis van feiten in plaats van vervorming van de publieke opinie.

 14. Gert-Jan

  @Jaap
  Helemaal mee eens dat in een rondvraag de vragen ondubbelzinnig en voor slechts één uitleg vatbaar zijn.
  Je komt ook vaak ontkennende vragen tegen die je moet beantwoorden wat voor veel verwarring (kan) zorgen.
  Ook een vak”deskundige” “student” is in mijn ervaring niet een garantie voor succes; een taalkundige (Nederlands) is vaak wel nuttig 😉

 15. Wil

  Stadsmanager !!!! Wat is dat ???? Wat doet hij ????

 16. Jos van der Beek

  Hij zit wel eens op de publieke tribune .maar daar is ook alles gezegd. oja hij krijgt er ook nog geld voor.

 17. Bart

  @Hanny?

  De bewoners word juist niets gevraagd want dan zal pijnlijk duidelijk worden wat hun willen!!!!!!!!!
  daarom zijn referendums uit den boze bijna de politiek gaat dan op hun………mond.

  @Rob? deze mening die de middenstanders verkondigen is een mening van oud gedienden en niet objectief want als Paul staarink straks stopt zal het hem geen ene …schelen wat er wel of niet in de loods komt, dus is het eigen belang zolang men zelf een toko heeft en tevens is men schijterig om de concurrentie aan te gaan.

  De politiek hapert erg daarin.

  Neem als voorbeeld de firma vermapack, stinkfabriek bij uit stek en de gemeente konkelde maar en rekt en strekte totdat…..men de media bezocht, toen was het zo geregeld kwam er een bewoners bijeenkomst enz enz de rest is geschiedenis en is het bedrijf failliet maar toch heeft de gemeente de bewoners laten ziek zijn en in de stank laten zitten.
  Zo werkt dat helaas.

  Ik zou zeggen politieke partyen doe nou eens wat je belooft hebt!

 18. Eva | Detailhandel

  Voor de detailhandel is het een feit dat hoe groter het aanbod in detailhandel, hoe meer volk er komt. Deze detailhandel is dan vaak het kloppend hart van een gemeenschap. In het Noorden van Frankrijk hebben veel detailhandesl zich aan de buitenkant van het centrum gevestigd. De gevolgen voor de woongemeenschap waren desastreus. De woongebieden werden geconfronteerd met leegstand. Dus als je toelaat dat de detailhandel verdwijnt uit het centrum is de kans groot dat ook de bewoners andere oorden gaan opzoek. En leegstand is nu al een probleem. Detailhandel is nodig om de leefbaarheid van een gemeenschap te waarborgen. Eva Joos.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑