Het college van B&W heeft op 15 maart 2011 besloten om Vermapack B.V. een tijdelijke beschikking te verlenen. Dit betekent dat Vermapack vanaf heden haar productie mag vergroten en dat de twee productielijnen op volle capaciteit kunnen produceren. Vermapack had hiervoor een verzoek ingediend.


Op 7 december 2010 is een tijdelijke maatregel opgelegd aan Vermapack. Deze maatregel hield concreet in dat het bedrijf voor de betreffende productielijn waar de coatings gemaakt worden, terug moest naar één ploegendienst van 7.00 tot maximaal 16.30 uur van maandag tot en met vrijdag.


Voor de druklijn gold dat deze, op dezelfde dagen, van 7.00 tot maximaal 24.00 uur in bedrijf mocht zijn. Daarnaast mocht de druklijn niet meer gebruikt worden voor lakken. Deze maatregel zou van kracht blijven totdat er bij Vermapack een definitieve en aangetoonde goede oplossing voor de geuroverlast bereikt is.


Vermapack heeft een naverbrander geïnstalleerd om de uitstoot van geur en vluchtige organische stoffen die vrijkomen te verminderen. Vervolgens heeft het bedrijf een onderzoek laten uitvoeren naar de uitstoot van geur en vluchtige organische stoffen. Daarin is rekening gehouden met een hogere productiecapaciteit. Uit het onderzoek is gebleken dat de uitstoot van geur ruimschoots voldoet aan de eisen uit het Gelders Geurbeleid, dat ook in Doesburg van toepassing is.


Ook de uitstoot van vluchtige organische stoffen is sterk verminderd. De GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden concludeert dat deze afname meer is dan de door haar wenselijk geachte afname van 80-90 procent. Bij een goede werking van de naverbrander zijn in de woonomgeving geen geur- en/of gezondheidsklachten meer te verwachten, aldus GGD Gelderland-Midden.


Op basis van de resultaten en vooruitlopend op de aangevraagde omgevingsvergunning door Vermapack heeft het college besloten in te stemmen met het verzoek van Vermapack en onder voorwaarden een tijdelijke beschikking verleend voor een periode van maximaal zes maanden. Eén van de voorwaarden betreft het verplicht uitvoeren van een emissieonderzoek indien daartoe aanleiding bestaat, zo laat de gemeente weten.


Tegen het genomen besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt bij het college van Burgemeester en Wethouders van Doesburg. Binnen de bezwaartermijn organiseert de gemeente een informatieavond voor omwonenden. Zij worden hierover tijdig geïnformeerd. Voor het beantwoorden van vragen zijn de gemeente en de GGD aanwezig op deze avond.