CDA Doesburg noemt de brief van burgemeester en wethouders van Doesburg over de financiële tegenslag ‘ronduit schokkend’. De fractie heeft een reeks aan vragen waarbij het zich onder andere afvraagt of de Provincie als toezichthouder niet aan de bel had moeten trekken.


In een brief presenteert CDA Doesburg tien vragen naar aanleiding van de melding dat Doesburg de komende vijf jaar jaarlijks tussen de 250.000 en 300.000 euro misloopt. Dit als gevolg van een gemaakte fout.


De vragen van CDA Doesburg zijn:

1.              Waarom is de nu geconstateerde fout ( verkeerd uitgevoerde basale interne controle) niet eerder aan het licht gekomen aangezien de leningen al in 2010 vervroegd zijn afgelost?

2.              Is het niet juist de taak en verantwoordelijkheid van een interne controleprotocol om de juiste boekhoudkundige verwerking te bewaken?

3.              Hoe luiden precies de interne controle afspraken?

4.              Had de gemeentelijke accountant de geconstateerde omissie niet (eerder) moeten vaststellen en hoort deze toezichthoudende taak niet juist tot de specifieke opdracht van de accountant?

5.              Wat is de reactie van onze accountant op de verkeerd uitgevoerde basale interne controle en valt de accountant een verwijt te maken, zo ja welke?

6.              Is er een tekortkoming in de opdrachtomschrijving die wij als Raad aan de accountant hebben meegegeven en zo ja waarin zit die tekortkoming?

7.              De Provincie is toezichthouder. Had bij de Provincie de significante begrotingsfout niet eerder een alarm moeten doen afgaan?

8.              U geeft aan dat u maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen, waaronder een checklist. Heeft u zich over de te nemen maatregelen laten adviseren door de huisaccountant?

9.              U vermeldt dat u op de ontstane situatie onvoldoende heeft kunnen anticiperen vanuit het project Begroting in Balans 2 (BIB-2). Om dit vast te kunnen stellen willen wij graag een compleet tijdspad over het verloop van de geconstateerde significante begrotingsfout waarbij wij graag willen zien op welk moment binnen het ambtelijk apparaat, danwel bij de accountant, de alarmbellen af zijn gegaan. Op welk moment en op welke wijze is het management, de portefeuillehouder en het college geïnformeerd. Een en ander uit hoofde van de controlefunctie van de Raad ( artikel 4 Financiële verordening) en de eerder opgedane ervaring bij de kredietoverschrijding Noordelijk Molenveld.

10.           In het kader van de begrotingsbehandeling (wijzigingen ten opzichte van de Zomernota) die gepland staan voor oktober en de door het college nog voor te stellen maatregelen willen wij graag vernemen of er nog meer forse financiële tegenslagen te verwachten zijn.


De fractie van de CDA Doesburg hoopt de komende gemeenteraadsvergadering antwoord te krijgen op de vragen. Gisteren reageerden de SP en VVD al officieel op de gevolgen van de fout.


Zie ook:
Fout kost gemeente Doesburg jaarlijks zeker 250.000 euro