De Raad van State heeft op 13 april 2011 een uitspraak gedaan op het verzoek om voorlopige voorziening en het beroepschrift gericht op de vaststelling van het bestemmingsplan Binnenstad in Doesburg. Het verzoek is afgewezen en het beroep ongegrond verklaard. Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk en in werking getreden. Dat laat de gemeente weten.


Het bestemmingsplan Binnenstad was op 25 november 2010 vastgesteld door de gemeenteraad. Het heeft vervolgens vanaf 6 januari 2011 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn kon door belanghebbenden een beroepschrift worden ingediend bij de Raad van State.


Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.


Door één appellant was binnen de termijn zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. Op 18 maart zijn het verzoek om voorlopige voorziening en het beroepschrift tijdens een zitting bij de Raad van State behandeld. Met de uitspraak komt het oude bestemmingsplan Binnenstad van Doesburg uit 1976 te vervallen.