De gemeente Doesburg wil het bedrijventerrein aan de Verhuellweg aanpakken. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan het verbeteren van de uitstraling van de panden, dat de parkeerfaciliteiten beter moeten en dat er gewerkt moet worden aan de verkeersveiligheid. Voor 1 november wil Doesburg een plan indienen bij de provincie om zo in aanmerking te komen voor een subsidie om het gebied, waar onder andere Rotra en Ubbink zijn gevestigd, een kwaliteitsinjectie te geven.

 

Vanaf september heeft de gemeente met diverse partijen gesproken over de situatie op en rond het bedrijventerrein. Daarbij is gesproken met onder andere Rotra, Ubbink, De Blikvanger, Stichting Twickel, het waterschap en Lindus. Naar aanleiding van deze gesprekken is er een zogeheten SWOT-analyse uitgevoerd waarbij gekeken is naar de kansen en bedreigingen.

 

Daaruit is een aantal zaken naar voren gekomen:

– verbeteren van de uitstraling van de panden;

– reconstructie van de Verhuellweg;

– optimaliseren van het parkeren;

– het verbeteren van de veiligheid;

– nieuwe fietsverbinding;

– alternatieve voetgangersroute;

– verbeteren overgang tussen de gebouwen en het omliggende landschap

– en een kwaliteitsimpuls van de algehele beeldkwaliteit

 

Om in aanmerking te komen voor de provinciale subsidie herstructurering bedrijventerreinen dient voor 1 november 2013 een subsidieaanvraag met een businessplan voor de bedrijfsomgeving ingediend te zijn. De provincie financiert maximaal 50 procent van de subsidiabele kosten van het project met een maximum van 500.000 euro.

 

Na 1 november heeft Gedeputeerde Staten tot 1 februari 2014 de tijd om over de subsidieaanvraag te besluiten. Aan de subsidieverstrekking voor het uitvoeringstraject verbindt de provincie de voorwaarde dat binnen 6 maanden een uitvoeringsplan moet worden opgesteld. Op basis van het uitvoeringsplan kan met de uitvoering worden gestart.

 

Met dit project wil de gemeente Doesburg de bedrijfsomgeving van de Verhuellweg een kwaliteitsimpuls geven. Deze impuls heeft betrekking op de ruimtelijke, functionele en economische ontwikkelingen. Voorbeelden zijn onder andere het stimuleren van economische activiteiten van de bedrijven, vernieuwen van de buitenruimte, verbeteren van parkeren, het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen, opwaarderen van de gevels en de uitstraling van de ondernemingen.

 

Het gaat hier dus om een integraal plan, waarbij zowel het private terrein als de openbare ruimte wordt aangepakt. Het businessplan voor de bedrijfsomgeving heeft in eerste instantie het doel om tot afspraken te komen tussen de gemeente Doesburg en de ondernemers op het bedrijventerrein over ruimtelijke, economische en functionele ontwikkelingen van het bedrijventerrein.