De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad Doesburg (BSMR-Doesburg) houdt haar eerste brede overleg met burgers en organisaties. Dat gebeurt op maandagavond 12 november. Gesproken wordt dan over thema’s op sociaal-, welzijn- en zorggebied. Door dit overleg wil de BSMR komen tot een uitwisseling met de Doesburgse bevolking. Het is de bedoeling om te horen wat er leeft en om te vertellen wat de BSMR doet. Zo’n overleg zal tenminste éénmaal per jaar worden herhaald, zo laat BSMR weten.


Sinds 1 januari 2012 kent de gemeente Doesburg een Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR). De leden vormen een representatieve afspiegeling van de Doesburgse gemeenschap en opereren zonder last of ruggespraak. De BSMR bestaat uit elf leden en heeft een onafhankelijke voorzitter.

De taak van de BSMR is het college van burgemeester en wethouders te adviseren over de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk sociaal-maatschappelijk beleid. Daartoe behoren beleidsvelden zoals ouderenzorg, jeugdzorg, beleid ten aanzien van mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen, bijstandswetten en aanverwante zaken.


De adviezen kunnen zowel gevraagd als ongevraagd worden gegeven. Er is een gedragscode die het onafhankelijke karakter van de advisering moet garanderen. De BSMR dient immers tot een eigen oordeel over het door de gemeente voorbereide of uit te voeren beleid te komen. De BSMR kan zich laten informeren door deskundigen.


De BSMR is geen politiek orgaan, maar de vergaderingen zijn als regel wel openbaar. Als vaste vergaderdag is in principe (met uitzondering van de zomermaanden) de tweede maandag van elke maand vastgesteld. Uiteraard alleen als er vergaderstof is, zo laat Lo Cohen, voorzitter van BSMR, weten.


De BSMR is tot nu toe veel bezig geweest met zichzelf te organiseren en met het verwerven van kennis over de verschillende terreinen die moeten worden bestreken.


‘Om goed te kunnen adviseren is een geregelde uitwisseling van gedachten en ervaringen nodig met de Doesburgse samenleving. Dit gaat voor het eerst gebeuren in een breed overleg op maandagavond 12 november in de burgerzaal van het stadhuis. Het programma begint om 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur. Vanaf 19:45 is de burgerzaal open. Er zullen beslist serieuze onderwerpen ter sprake komen, maar ook voor een vrolijke noot wordt gezorgd’, aldus Cohen.


Ieder die denkt te kunnen bijdragen in deze uitwisseling is welkom. De organisaties en instanties die in Doesburg direct betrokken zijn bij de terreinen die de BSMR bestrijkt, zullen een uitnodiging ontvangen. Om enig zicht te hebben op de te verwachten opkomst is aanmelding gewenst. Dit kan bij de secretaris: G. Bieleman, Molengaarde 71, 6983 BE Doesburg, of per e-mail: 12elf12@bsmr-doesburg.nl.


Op de foto stand van links naar rechts: Edward den Doop (plaatvervangend voorzitter), Riny Pieper, Yvonne Veens, Martin Korporaal, Lo Cohen (voorzitter), Jan Derksen (penningmeester), Gerbert Bieleman (secretaris), Annemarie Oosterwijk, Ben Wanders, Frans van der Krul.
Zittend: Gerda Borghardt, Tiny Mintjes