Afgevaardigden van Staatsbosbeheer, Stichting Menno van Coehoorn, stichting Twickel, stichting Stadsherstel, Stad en Ambt Doesborgh, Doesburgs goed, LTO-Noord afdeling Bronckhorst e.o., de Vogelwerkgroep, Monumentenvereniging 15 april 1945, de imkervereniging, het Waterschap Rijn-IJssel, de Wijkraden Noordelijk Molenveld en buurtschap Noord-Oost hebben 24 oktober met elkaar om de tafel gezeten om te praten over de toekomst van de Hoge en Lage Linie in Doesburg. Eind dit jaar willen de partijen een plan gereed hebben over de linies.


De linies rondom Doesburg opknappen en beter beleefbaar maken, dat wil het college van burgemeester en wethouders van Doesburg. Hiermee wordt het toerisme en de lokale economie versterkt, is het idee.


Gemeente Doesburg maakt samen met Staatsbosbeheer en bureau Topia het plan hiervoor. De bedoeling is de linies op te knappen, de cultuurhistorische waarden meer zichtbaar te maken met behoud van de aanwezige natuurwaarden. In samenspraak met betrokken partijen wordt het plan met concrete maatregelen opgesteld. Deze maatregelen zijn positief voor de inwoners van Doesburg en zorgen ervoor dat er meer recreanten en toeristen naar Doesburg komen.


De gemeente Doesburg heeft met bureau Topia een inventarisatiekaart gemaakt. Dit is een weergave van de bestaande situatie met daarop de uitgangspunten die een relatie hebben met de Hoge en de Lage linie.


Op de kaart zijn onder andere verwerkt: de recreatieve routes, de verschillende ecologische waardevolle gebieden, het open schootsveld, de waterstructuren, historische wegen, militaire objecten, belangrijke groenstructuren, belangrijke gebouwen, zichtlijnen en dergelijke. Deze kaart is nu gereed en vormt de basis voor het maken van het concrete plan.