De gemeenteraad heeft de notitie ‘Transitie Jeugdzorg in Doesburg’ en de ‘Verordening Jeugdhulp in Doesburg 2015’ vastgesteld. Daarin wordt beschreven hoe de gemeente Doesburg de nieuwe verantwoordelijkheid voor jeugdzorgtaken gaat invullen.

 

De gemeente gaat de jeugdhulp sneller en dicht bij de gezinnen organiseren. Alle Doesburgse kinderen behoren veilig en gezond op te groeien en hun talenten te kunnen ontwikkelen. Ouders zijn daarin bepalend: opvoeden is allereerst hún verantwoordelijkheid. Als er problemen zijn die ouders zelf niet meer kunnen oplossen, moeten ze op tijd de juiste hulp kunnen inschakelen. De gemeente  is vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle zorg en ondersteuning aan Doesburgse kinderen tot 18 jaar en hun ouders.

 

 

Inzet van de Doesburgse aanpak is: de juiste analyse, op het juiste moment, op de juiste plek. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders en het inzetten van het sociale netwerk. Maar ook moet direct specialistische hulp geboden kunnen worden als dat nodig is. Voor gezinnen waar problemen zijn wordt samen met de ouders een plan opgesteld en gezorgd dat hulpverleners niet meer langs elkaar heen werken. In het verleden hadden gezinnen waar meerdere problemen waren vaak te maken met veel verschillende instanties met verschillende aanpak en verschillende vormen van financiering. Nu alles in één hand komt (van de gemeente) kan dit beter georganiseerd en afgestemd worden.

 

 

In de notitie wordt beschreven welke veranderingen plaatsvinden als gevolg van de nieuwe jeugdwet en hoe de gemeente de nieuwe taken wil laten aansluiten op de voorzieningen die er al zijn, zoals de scholen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (met het consultatiebureau, het maatschappelijk werk en het sociaal raadsliedenwerk). Daar kunnen mensen ook straks nog terecht voor vragen over opgroeien en opvoeden. Als er sprake is van complexe problematiek kan er doorverwezen worden naar het Jeugdteam Doesburg, dat al vanaf september 2013 functioneert in Doesburg. In het Jeugdteam Doesburg is veel specialistische kennis aanwezig zodat zo snel mogelijk een goede analyse van de problemen gemaakt kan worden. Alle ondersteuning en zorg wordt door professionals uitgevoerd en begeleid.

 

 

Als specialistisch zorg nodig is, kunnen mensen deze krijgen van een instelling /hulpverlener waar de gemeente afspraken mee heeft gemaakt (zorg in natura) of kiezen voor een persoonsgebonden budget en met dit budget zelf hun zorg inkopen. Daarvoor gelden wel bepaalde voorwaarden. Om ook de duurdere specialistische jeugdvoorzieningen in te kunnen zetten wordt samengewerkt met 11 andere gemeenten in de regio Arnhem. Afgesproken is dat kinderen die nu een vorm van hulp ontvangen dit kunnen behouden in 2015 en 2016, tot de huidige indicatie afloopt.