De huidige collegepartijen SP, Stadspartij Doesburg en D66 zijn het eens geworden over de hoofddoelstellingen van beleid voor de komende jaren. Die liggen in het verlengde van het gevoerde beleid van de afgelopen raadsperiode. Daarmee is het college voor de komende vier jaar een feit.


De beoogde coalitie wil de intergemeentelijke samenwerking verder versterken, blijven investeren in reïntegratie naar werk, de economische positie van Doesburg verder versterken op basis van een degelijke stadsvisie, de woningbouw primair richten op de lokale woonwensen en aandacht blijven geven aan de kwaliteit van leven in alle wijken. Dat laat de Stadspartij weten op haar website.


De partijen werken de plannen nu verder uit. De verwachting is dat het volledige concept- collegeprogramma over een week gereed is, waarna het door de ambtelijke organisatie kan worden doorgerekend. Daarna volgt behandeling door de ledenvergaderingen van de drie partijen, vervolgens de aanbieding aan de gemeenteraad.


De Stadspartij meldt dat het financiële beleid behoedzaam blijft. Een uitdaging ligt in de vorm van de reeds doorgevoerde en  de nog te formuleren rijksbezuinigingen. Doesburg bereidt zich voor om de klappen op te vangen. De coalitie ziet mogelijkheden om de bezuinigingen te realiseren die nodig zijn om de meerjarenbegroting 2010-2013 sluitend te maken. Daarmee wil het voorkomen dat de lokale lasten oplopen. Het sociale vangnet voor de inwoners blijft intact.


Zie ook:

Coaltie Stadspartij-SP-D66 lijkt reëel