Het College van B&W van Doesburg heeft een quickscan laten uitvoeren naar de wateroverlast die een aantal keren afgelopen voorjaar tijdens hevige buien de binnenstad van Doesburg, waar veel ondernemers zijn gevestigd, heeft geteisterd. Ook zijn in de zomer drie bewonersavonden gehouden over dit onderwerp. Conclusie: de stad moet efficiënter en doelmatiger omgaan met regenwater.

Het rioleringssysteem in de binnenstad is inmiddels 81 jaar oud. De gemeente gaat de riolering uitgebreid inspecteren en opnieuw berekenen of de riolering is toegerust op de geconstateerde wateroverlast.

Concrete maatregelen op termijn zijn het vervangen van huidige oude leidingen door grotere. Hiernaast is het onontkoombaar dat er aparte leidingen komen voor de afvoer van regenwater, waarbij het regenwater naar de stadsgrachten wordt afgevoerd in plaats van naar het riool.

Vitale Binnenstad
Het College van B&W wil deze maatregelen laten samenlopen met de uitvoering van één van de plannen van de Meerjaren Investeringsagenda: de Vitale Binnenstad. De Meerjaren Investeringsagenda is onlangs unaniem door de gemeenteraad aanvaard.

Op korte termijn zal op kleinere schaal de afvoer van regenwater worden afgekoppeld van de riolering, en zullen kleine aanpassingen aan verhardingen en groenstroken plaatsvinden.

Klimaatverandering
Daarnaast zal ook van bewoners worden gevraagd om maatregelen te nemen die wateroverlast kunnen verminderen of voorkomen. Een verhoogde deurdrempel, minder versteende tuinen en een praktische afvoer van regenwater in en om het huis helpen daarbij.

Wateroverlast krijgt de laatste jaren, waarschijnlijk door de klimaatverandering, een nieuwe dimensie. Zware kortdurende regenbuien, droge periodes met langere periodes van warmte zullen vaker voorkomen in Nederland, dus ook in Doesburg. Het is daarom nodig zowel op korte als op lange termijn maatregelen te nemen, en daarbij bewoners actief te betrekken.

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door de ‘Vrienden van DoesburgDirect.nl’. Dat zijn XycleservicePlusFitDoesburgRootzCarConceptDelikasaKoenen Echte BakkerTimeOut EventsLekkerszenZoRestaurant De LiefdeHillenaar OptiekGasthuiskerk Doesburg,  Stadshotel Doesburg , Edelsmederij Tobias en Brasserie Het Zesde Zintuig.