Tegen het vastgestelde bestemmingsplan Binnenstad, dat sinds 6 januari zes weken ter inzage heeft gelegen, is beroepschrift aangetekend. Daardoor treedt het bestemmingsplan voorlopig niet in werking. Dat laat de gemeente zojuist weten.


Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.


De gemeente laat weten dat door één appellant binnen de termijn zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Als gevolg hiervan treedt het bestemmingsplan nog niet in werking.


Op 18 maart aanstaande wordt het verzoek om voorlopige voorziening tijdens een zitting bij de Raad van State behandeld. Een uitspraak wordt verwacht binnen 2 à 3 weken na de zitting.


Het bestemmingsplan Binnenstad is gemaakt in het kader van de actualisering van de bestemmingsplannen. Het herziet een flink aantal verouderde bestemmingsplannen. De huidige situatie in het veld is als uitgangspunt genomen, waarbij een op beheer gerichte regeling is neergelegd. Het bestemmingsplan biedt hiermee de kaders waarbinnen het plangebied zich de komende jaren kan ontwikkelen. Nieuwe ontwikkelingen zijn niet opgenomen in dit plan.