De gemeente Doesburg wil de doorstroming op de lokale woningmarkt stimuleren door middel van het invoeren van een starterslening. Gedacht wordt aan het oprichten van een fonds waar een half miljoen euro in wordt gestopt. Het raadsvoorstel wordt deze week besproken in de commissie VROM en gaat vervolgens naar de raadsvergadering van 31 oktober waar het in stemming wordt gebracht. Wanneer de raad bij meerderheid instemt met het voorstel, dan kunnen vanaf begin november startersleningen worden verstrekt.

 

Voor starters is het momenteel moeilijk om een passende koopwoning te verwerven. Om dit maatschappelijk probleem ‘te verzachten’  heeft Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVn) in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten een Starterslening ontwikkeld. De Starterslening biedt een opstap om een eerste koopwoning te verwerven.

 

De Starterslening wordt verstrekt uit een door de gemeente op te richten revolverend fonds, welke door de gemeente bij SVn in beheer wordt gegeven. De lening aan starters op de koopmarkt is bij aanvang renteloos en aflossingsvrij. Na afloop van drie jaar wordt op basis van een inkomenstoets de hoogte van de rente en aflossing voor een volgende periode vastgesteld. SVn is belast met de uitvoering. Gemeenten bepalen het beleid en stellen in een verordening doelgroep en toepassingsbereik vast.

 

De met startersleningen te behalen gewenste doorstroming op de woningmarkt zou uiteindelijk ook positieve gevolgen kunnen hebben voor de vrije sector kavels op locatie Beinum West, waarvan recent met uw instemming de kavelprijs is verlaagd, staat te lezen in een Adviesnota voor de Raad.

 

In de Adviesnota staat te lezen dat gedacht wordt aan het verstrekken van leningen voor woningen tot zo’n 200.000 euro. ‘In onze gemeente staan op dit moment ruim 200 woningen te koop, waarvan 90 voor een vraagprijs tot 200.000 euro. Het merendeel hiervan betreft de bestaande woningvoorraad, nieuwe koopwoningen worden op dit moment alleen gerealiseerd in het Zuidelijk Molenveld. Deze woningen zouden aldus kunnen worden verworven door starters op de woningmarkt, waarbij zij bij onvoldoende directe financieringsmogelijkheden een tweede lening met uitgestelde rentebetaling en aflossing kunnen afsluiten bij SVn. Voor bijkomende kosten wordt doorgaans een percentage van 5 procent van de koopsom aangehouden, waardoor bij een koopsom van 200.000 euro de verwervingskosten uitkomen op voornoemd bedrag van 210.000 euro.’