Het college van B&W van Doesburg stelt de gemeenteraad voor om in haar vergadering van 30 mei te kiezen voor een samenwerking met regio Arnhem, waar het gaat om de komende decentralisaties in het sociale domein. Een keuze die veel voeten in aarde heeft gehad. ‘Het is een keuze tussen hoofd en hart’, aldus burgemeester Luesink.

 

Dat bleek ook tijdens de bespreking van dit onderwerp onlangs in de raadscommissie. Het rijk vraagt om deze keuze voor 31 mei van dit jaar. Doesburg ligt op de rand van twee regio’s, de regio Achterhoek en de regio Arnhem, en werkt momenteel in het sociale domein samen met gemeenten in beide regio’s.

 

Dit zijn samenwerkingsverbanden die historisch gegroeid of wettelijk bepaald zijn en die hebben geleid tot een vervlochten praktijk. Voor de meeste taken binnen het sociale domein werkt de gemeente Doesburg al met de regio Arnhem. Door deze keuze wordt dit verder geïntensiveerd en uitgewerkt met 10 gemeenten in de regio Arnhem.

 

Bespreking met de raad
Met de gemeenteraad is in commissieverband op 25 april gesproken over verschillende zaken die van belang zijn voor een goede besluitvorming. In ogenschouw zijn genomen:

– de regionale identiteit (veel Doesburgers voelen zich Achterhoeker),

– de economische factoren,

– het gebruik van publieke voorzieningen binnen beide regio’s,

– de mogelijkheden voor verbeterde afstemming van nieuwe taken binnen het sociale domein,

– de beoogde kostenbesparingen en

– de financiële en juridische gevolgen van wijzigingen in bestaande samenwerkingsverbanden.

 

Uitgangspunt van de raad is het behoud van de zelfstandigheid van Doesburg en het vormgeven van een goede dienstverlening op lokaal niveau. Door de decentralisaties kan de zorg en ondersteuning dichterbij de mensen worden georganiseerd en kan er meer maatwerk worden geleverd. Het gaat om de decentralisaties van het rijk naar de gemeenten: de Participatiewet, de Jeugdzorg en de overheveling van de AWBZ naar de Wmo.

 

‘Hoofd en hart’
Vanwege de cultuurhistorische verwantschap met de Achterhoek is het kiezen voor één van beide regio’s door de Doesburgse gemeenteraad betiteld als een keuze tussen “hoofd en hart”. Een moeilijke afweging, zo laat het college in een persbericht weten, die uiteindelijk leidt tot het voorstel aan de raad om de samenwerking met de regio Arnhem te continueren. En gezamenlijk met de andere 10 gemeenten binnen deze regio een samenhangende structuur te realiseren met voldoende specialistische kennis en capaciteit voor een toereikend aanbod van zorg- en hulpverlening.

 

Samenwerking met de Regio Achterhoek blijft ook van belang voor Doesburg. Daar blijft de gemeente zich ook voor inzetten, stelt het college. Op thema’s als bedrijfsvoering en onderwijs blijft de samenwerking bestaan.