Het nieuwe inkoopbeleid van gemeente Doesburg is van kracht sinds 1 januari 2012. Het is volgens eigen zeggen sterk verbeterd ten opzichte van de vorige uitgangspunten uit 2001. Doesburg heeft in de visie op inkoop de aspecten duurzaamheid, rechtmatigheid, belangen van lokale ondernemers en het sociale aspect duidelijk in het beleid opgenomen.


Doesburg werkt samen met acht andere gemeenten uit de Achterhoek voor wat betreft het inkopen. De inkoopvoorwaarden zijn al geharmoniseerd met de Achterhoekse gemeenten nu volgt daarop het inkoopbeleid.


Uit de evaluatie van het voorgaande beleid bleek dat het verbeterd kon worden. Oorzaak hiervan zijn onder andere de ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht de laatste jaren. Door deze ontwikkelingen was het beleid niet meer actueel. Er is daarom nieuw inkoopbeleid opgesteld dat aan sluit bij huidige situatie, de ontwikkelingen en de wetgeving.


Het nieuwe inkoopbeleid is tevens een onderdeel van de inkoopprofessionalisering van gemeente Doesburg, die begin 2011 van start is gegaan. Een up to date inkoopbeleid en een zorgvuldig gebruik van het inkoopbeleid moeten er mede voor  zorgen dat financiële en juridische risico’s worden voorkomen.


Het nieuwe inkoopbeleid is integraal en op de belangrijke kernonderwerpen expliciet opgesteld. Dit wil zeggen dat de kaders duidelijk en helder zijn beschreven en meer dan richtinggevend zijn voor de belanghebbenden van het beleid.


De raad heeft ingestemd met het inkoopbeleid gemeente Doesburg. Het beleid is vanaf 1 januari 2012 van toepassing.


In het algemeen is het nieuwe inkoopbeleid op veel punten explicieter. Het voorgaande inkoopbeleid was vaker alleen richtinggevend. Het nieuwe inkoopbeleid sluit aan bij de standaarden en normen die op dit moment op inkoopgebied gelden.


Ook geeft het de inkopende medewerkers van gemeente Doesburg duidelijke kaders waar binnen de inkooppraktijk moet plaatsvinden. Tevens geeft het in begrijpelijk Nederlands duidelijke informatie aan de huidige en toekomstige toeleveranciers van gemeente Doesburg.