De gemeente Doesburg heeft contracten afgesloten met zorgaanbieders voor het verlenen van zorg en ondersteuning voor Jeugdhulp en Wmo. Deze contacten zijn het resultaat van een gezamenlijk inkooptraject van de twaalf regiogemeenten, waaronder Doesburg. Voor deze regiogemeenten had de gemeente Arnhem de bevoegdheid gekregen om de onderhandelingen met zorgleveranciers te voeren. Doesburg heeft met 91 zorgleveranciers contracten afgesloten.

 

De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet. Voor de Jeugdzorg en Wmo 2015 is besloten om regionale afspraken te maken voor het afsluiten van contracten met zorgleveranciers. Op 4 juli is gestart met de regionale aanbesteding waarbij zich 186 zorgleveranciers hebben ingeschreven. In totaal zijn er met 36 partijen inkoopgesprekken gevoerd. Met de overige leveranciers zijn geen gesprekken gevoerd, met hen is het afsluiten van de contracten schriftelijk afgehandeld.

 


Voor de uitvoering van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering is een apart inkooptraject doorlopen met Bureau Jeugdzorg, de William Schrikkergroep en het Leger des Heils. Hiervoor zijn andere contractafspraken vereist dan voor de andere jeugdzorgvormen. Daarnaast hebben de 12 regiogemeenten op 26 februari 2014 al bindende afspraken met Bureau Jeugdzorg gemaakt. Ondertussen zijn de contracten voor deze zorgvormen ook afgesloten.

 


Het (regionale) inkoopproces voor ‘hulp bij het huishouden’ vindt plaats in 2015. De contracten met de huidige zorgaanbieders zijn verlengd tot en met 31 december 2015.

 

Een overzicht van alle zorgleveranciers waarmee de gemeente Doesburg een contract heeft afgesloten, is te vinden op: www.doesburg.nl  bij ‘Veranderingen jeugd, zorg en werk’ onder ‘nieuwsberichten’.