Koninklijke Rotra start met de aanleg van een eigen loskade bij haar vestiging in Doesburg. Als gevolg van de ontwikkeling van Maasvlakte 2 en de daarmee toenemende binnenvaartoverslag versterkt Rotra’s initiatief de regio als voornaam logistiek knooppunt tussen Rotterdam/Antwerpen en een straal van 30-40km rondom Doesburg. En versterkt daarmee tevens de verbinding vanuit Gelderland met het achterland in Duitsland en de rest van Europa.

 

Met een eigen kade zet Rotra in op duurzamer en bovenal goedkoper transport voor lokale verladers door de verplaatsing van transport per truck naar transport per binnenwater (modal shift). Productiebedrijven in de regio kunnen hierdoor competitief blijven produceren.

 

De aanbesteding voor de aanleg bevindt zich inmiddels in een afrondende fase waaruit de gunning zal volgen. De geselecteerde aannemer wordt geacht voorjaar 2014 te starten met de activiteiten. Voordien zijn geen werkzaamheden toegestaan in verband met de waterstand in de winterperiode. Met de verschuiving van transport per truck naar transport per binnenvaart wordt een reductie van 194 vrachtwagenbewegingen per week bewerkstelligd.

 

De laad- en loswal met overslagterrein wordt gerealiseerd tussen de eerder gerealiseerde rondweg en de oever van de Dode arm van de IJssel aan de noordzijde van Rotra’s bedrijfsperceel. Het plangebied wordt aan de noord- en zuidzijde begrensd door respectievelijk de IJssel en de eigen bedrijfsgebouwen.

 

Afgelopen najaar ontving Rotra de laatste benodigde vergunning – Watervergunning Rijkswaterstaat. Voor de definitieve ingebruikname hoopt Rotra Rijkswaterstaat spoedig te kunnen overtuigen van het sociaaleconomisch belang van de kade en ondersteuning te krijgen bij de laatste baggerwerkzaamheden. Met een eigen binnenvaartaansluiting maakt Rotra gebruik van bestaande infrastructuur (de IJssel) waarmee het een duurzame groei kan bewerkstelligen.

 

De ontwikkeling van de laad- en loskade in combinatie met het op- en overslagterrein dient een breder maatschappelijk belang dan alleen het belang van Rotra, zo laat de transportspecialist weten. ‘De kade dient de economie en werkgelegenheid in de regio en het geeft bedrijven in de regio de kans goederen groener en kostenefficiënter te vervoeren. Tevens hebben inmiddels diverse bedrijven toegezegd van de voorziening gebruik te willen maken. Deze geïnteresseerde bedrijven kunnen van de volledige kade, met overslagterrein, gebruik maken. Mits de activiteiten van derden passen binnen de gangbare bedrijfsvoering en beveiliging van Rotra en voldaan wordt aan de eisen en randvoorwaarden zoals die zijn gedefinieerd in de verschillende ontheffingen en vergunningen’, aldus een woordvoerder van Rotra.

 

Bovenal vormt de loswal een milieuvriendelijk alternatief voor het steeds meer vastlopende containervervoer over de weg. Containers die nu per truck vanuit de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen worden vervoerd kunnen na aanleg van de loswal per binnenschip worden vervoerd. Afhankelijk van het type schip dat bij Rotra afmeert, kan gesteld worden dat er tussen 30 en 97 vrachtwagens vervangen worden door één binnenvaartschip.

 

Dit betekent een reductie tot ongeveer 194 vrachtwagenbewegingen per week. Tevens zullen via de kade containers vervoerd en overgeslagen gaan worden van derden. Er vindt tijdens het laden of lossen alleen overslag plaats van vrachtwagen naar schip en v.v. Er vindt geen overslag plaats van het ene schip direct naar een ander schip.

Loskade Rotra