De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad Doesburg (BSMR) zoekt nieuwe leden. De BSMR is een adviesorgaan voor het college van burgemeester en wethouders van Doesburg en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over het gemeentelijke beleid op diverse beleidsterreinen. Dit betreft vooral “zorg en welzijn” (Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)) en “werk en inkomen” (Wet Werk en Bijstand (Wwb)).


‘De BSMR bestaat uit betrokken burgers van Doesburg die – vrijwillig – tijd, aandacht en energie beschikbaar stellen. Leden en plaatsvervangende leden worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders, op voordracht van de BSMR. Zij hebben zitting op persoonlijke titel’, aldus Lo Cohen, voorzitter van de BSMR.


De BSMR is in mei 2011 door de gemeenteraad ingesteld als adviesorgaan voor het college van Burgemeester en Wethouders. De raad bestaat uit elf leden en kent een onafhankelijke voorzitter.


Tip
Lees de blog ‘wat doet de BSMR?’