In samenwerking met Bouwend Nederland Regio Oost en de Achterhoeks en Liemerse gemeenten is een convenant opgesteld. Kern van het convenant is het creëren van kansen voor lokale en regionale bedrijfsleven in de bouw. Gemeente Doesburg heeft het convenant ondertekend. Dit in overeenstemming met de doelstellingen uit het nieuwe inkoopbeleid dat sinds 1 januari 2012 van kracht is.


Niet alleen Doesburg maar alle Achterhoekse en Liemerse gemeenten sluiten zich hierbij aan.  In overleg met Bouwend Nederland Regio Oost wordt gewerkt aan het vergroten van de kansen voor kleine en middelgrote regionale bedrijven bij grote bouwprojecten van de lokale overheid.


Aanleiding hiertoe waren de eisen die gesteld werden bij (grote) werken in de bouw. ‘Met creativiteit is gezocht naar mogelijkheden om binnen de regels het lokale en regionale bedrijfsleven meer kansen te bieden om ook opdrachten binnen te halen. Dat is goed voor de werkgelegenheid in de regio en de overheden kopen nog steeds dat in wat ze willen’, zo laat de gemeente weten.


Het nieuwe inkoopbeleid van Doesburg is volgens de gemeente socialer en duurzamer. Doesburg heeft in de visie op inkoop de aspecten duurzaamheid, rechtmatigheid, belangen van lokale ondernemers en het sociale aspect duidelijk in het beleid opgenomen. Doesburg werkt samen met acht andere gemeenten uit de Achterhoek voor wat betreft het inkopen.


De inkoopvoorwaarden en inkoopbeleid zijn geharmoniseerd met de Achterhoekse gemeenten. Dit convenant is een verdere doorvertaling daarvan. De Liemerse gemeenten doen hieraan ook mee.