De Vogelwerkgroep van Stad en Ambt Doesborgh heeft een broedvogelinventarisatie gedaan op de Lage Linie. Uit die inventarisatie blijkt dat het aantal vogels flink is afgenomen.

In het afgelopen broedseizoen heeft de Vogelwerkgroep van Stad en Ambt Doesborgh in opdracht van Staatsbosbeheer de Linies geïnventariseerd op broedvogels. In een eerder geplaatst artikel zijn de resultaten van de Hoge Linie beschreven. In dit artikel worden de resultaten van de Lage Linie beschreven.

‘Als we de gegevens van de vorige inventarisaties naast die van dit seizoen zetten, valt op dat we dit jaar 46 vogelsoorten telden, maar liefst tien minder dan in 2007. Het aantal broedparen is gedaald van 322 naar 246. Dat is een daling van bijna 25 procent. Dit zijn geen positieve conclusies. Wellicht heeft groot onderhoud in 2018 een rol gespeeld’, aldus de werkgroep.

De Lage Linie is nu door de werkgroep voor de vierde keer onderzocht op broedvogels waarvan de laatste keer twaalf jaar geleden. Natuurlijk is er in die twaalf jaar wat betreft de begroeiing wel wat veranderd. Meest opvallend is de toename van wilgen in het laagste deel. Mede hierdoor verandert het moerassige gebied langzamerhand in een bos waar uiteindelijk de riet- en moerasvogels als Rietgors, Rietzanger, Blauwborst en Buidelmees en Kleine Karekiet uit zullen verdwijnen.

Genoemde soorten kwamen dit seizoen óf niet meer voor óf lieten een teruggang zien. De Blauwborst laat de laatste jaren in Nederland een duidelijke vooruitgang zien, maar dus niet in de Lage Linie.

De bijzondere soorten die de werkgroep heeft waargenomen zijn de Sprinkhaanzanger en ook twee Bosrietzangers. De Sprinkhaanzanger was nieuw voor het gebied. Helaas, zo meldt de werkgroep, geldt voor de bosrietzangers dat er in 2002 nog negen en nu nog maar twee broedpaartjes aanwezig zijn.

‘Om te voorkomen dat de teruggang alsmaar verder doorzet, zouden een aantal maatregelen moeten worden genomen, zoals uitbreiding van het moerassige gedeelte, het verwijderen van de wilgen in het bestaande moerasgebied om dichtgroeien te voorkomen. En het geschikt maken van waterbuffering door het waterdeel te vergroten’, adviseert de werkgroep.

Om de rust te garanderen die veel vogels nodig hebben zal de afscheiding tussen wandelend publiek en moeraszone wat dwingender mogen worden, vindt de werkgroep. ‘Een kaalgeschoren talud oogt misschien lekker opgeruimd, maar nodigt wel uit tot betreden. Bovendien houden vogels volstrekt niet van kaalgeschoren. Het biedt ze niets. En wij willen ze graag iets bieden’.

Het doel van de werkgroep is het onderzoeken en beschermen van vogels en hun leefgebied in de omgeving.

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door de ‘Vrienden van DoesburgDirect.nl’. Dat zijn: XycleservicePlusFitDoesburgRootzDelikasaRestaurant De LiefdeHillenaar Optiek,  Edelsmederij Tobias , MKB Tele.com, en Etos Doesburg